Zusryn, Alyta Shabrina, YARSI University, Indonesia