(1)
Abdillah, D. S.; Savitri, A. D.; ., E. CORRELATION OF METABOLIC SYNDROME WITH GENU OSTEOARTHRITIS IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS. CIMRJ 2022, 3, 1-4.