Prayogo, Prayogo. 2011. “I>”;. Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan 3 (2):229-33. https://doi.org/10.20473/jipk.v3i2.11610.