Buwono, N. R. and Nurhasanah, R. Q. (2018) “i>”;, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 10(1), pp. 26–33. doi: 10.20473/jipk.v10i1.8516.