(1)
Chaerunissa, N. A.; Oktaviana, V.; Sunarso, A.; Yudhana, A.; Kusnoto, K. Deteksi Helminthiasis Pada Kuda Di Kelompok Kesenian Jaran Kencak Desa Patoman, Banyuwangi. J. Med. Vet. 2019, 2, 96-100.