(1)
Syafriadi, M.; Ummah, D. Z.; Muna, A. I.; Surya, M. E. K. Progressivity Analysis of Pleomorphic Adenoma Toward Carcinoma Ex Pleomorphic Adenoma. Dent. J. 2022, 55, 1-6.