Syafriadi, M., Ummah, D. Z., Muna, A. I., & Surya, M. E. K. (2022). Progressivity analysis of pleomorphic adenoma toward carcinoma ex pleomorphic adenoma. Dental Journal, 55(1), 1–6. https://doi.org/10.20473/j.djmkg.v55.i1.p1-6