Syafriadi, M., Ummah, D. Z., Muna, A. I. and Surya, M. E. K. (2022) “Progressivity analysis of pleomorphic adenoma toward carcinoma ex pleomorphic adenoma”, Dental Journal, 55(1), pp. 1–6. doi: 10.20473/j.djmkg.v55.i1.p1-6.