Sari, H., Hasbi, A. R., & Palangngan, S. T. (2020). The function of the educational value in the ma’parapa (silence) text in the process of the rampanan kapa’ (wedding ceremony). Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 33(3), 309–320. https://doi.org/10.20473/mkp.V33I32020.309-320