Sari, H., A. R. Hasbi, and S. T. Palangngan. “The Function of the Educational Value in the ma’parapa (silence) Text in the Process of the Rampanan kapa’ (wedding Ceremony)”. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, vol. 33, no. 3, Sept. 2020, pp. 309-20, doi:10.20473/mkp.V33I32020.309-320.