[1]
Wangsanagara, R., Mulawardhana, P., Sumarki, V., Rahaju, A.S. and Wulanhandarini, T. 2019. Problem diagnostic of Krukenberg tumor. Majalah Obstetri & Ginekologi. 27, 1 (May 2019), 34–39. DOI:https://doi.org/10.20473/mog.V27I12019.34-39.