Wangsanagara, R., Mulawardhana, P., Sumarki, V., Rahaju, A. S., & Wulanhandarini, T. (2019). Problem diagnostic of Krukenberg tumor. Majalah Obstetri & Ginekologi, 27(1), 34–39. https://doi.org/10.20473/mog.V27I12019.34-39