WANGSANAGARA, R.; MULAWARDHANA, P.; SUMARKI, V.; RAHAJU, A. S.; WULANHANDARINI, T. Problem diagnostic of Krukenberg tumor. Majalah Obstetri & Ginekologi, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 34–39, 2019. DOI: 10.20473/mog.V27I12019.34-39. Disponível em: https://e-journal.unair.ac.id/MOG/article/view/13087. Acesso em: 20 jul. 2024.