Wangsanagara, R., Mulawardhana, P., Sumarki, V., Rahaju, A. S. and Wulanhandarini, T. (2019) “Problem diagnostic of Krukenberg tumor”, Majalah Obstetri & Ginekologi, 27(1), pp. 34–39. doi: 10.20473/mog.V27I12019.34-39.