Wangsanagara, R., P. Mulawardhana, V. Sumarki, A. S. Rahaju, and T. Wulanhandarini. “Problem Diagnostic of Krukenberg Tumor”. Majalah Obstetri & Ginekologi, vol. 27, no. 1, May 2019, pp. 34-39, doi:10.20473/mog.V27I12019.34-39.